Publikacje

Ewa Rudnicka
fot. Wojciech Robakowski, www.robakowskistudio.pl

Książki

 1. Znaczenie metaforyczne w polskiej tradycji słownikarskiej. Studium leksykologiczno-leksykograficzne, Wydawnictwo Naukowe „Semper”, Warszawa 2004, ss. 327
 2. Uczniowski słownik języka polskiego, Wydawnictwo Wilga, Warszawa 2002, ss. 488 (rekomendacja Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk)

Artykuły

 1. On Stupid Beasts, or a Semantic-Cognitive Monograph, [w:] Birthday Beasts' Book. Where Human Roads Cross Animal Trails... Cultural Studies in Honour of Jerzy Axer, red. K. Marciniak, Wydawnictwo „Wilczyska" ― Maciej Rysiewicz, Warszawa 2011, s. 335-346
 2. Czy GŁUCHY jest GŁUPI ― studium powiązań wyrazów, które uległy rozpodobnieniu semantycznemu, „Lingvaria” 2011, nr 2(12), s. 65-77
 3. „Qui pro quo, czyli o zastępowaniu czegoś czymś, „Poradnik Językowy” 2011, z. 10, s. 85-89
 4. O atrybutach kilkorga świętych, „Poradnik Językowy” 2011, z. 9, s. 86-93
 5. Autoportret polski z fanaberią (funeralną), „Poradnik Językowy” 2011, z. 8, s. 101-107
 6. Co w kanałach piszczy, „Poradnik Językowy” 2011, z. 7, s. 117-123
 7. O internetowych kłopotach lokacyjnych, „Poradnik Językowy” 2011, z. 6, s. 63-67
 8. Niby nie ma, a jest, czyli kadr z rzeczywistości kultury korporacyjnej, „Poradnik Językowy” 2011, z. 5, s. 88-93
 9. Czy pleciemy wciąż to samo?, „Poradnik Językowy” 2011, z. 4, s. 99-104
 10. Czy lobbować kalki, czy może za kalkami?, „Poradnik Językowy” 2011, z. 3, s. 85-92
 11. Jak i do kogo, czyli o niektórych postawach wobec innych, „Poradnik Językowy” 2011, z. 2, s. 63-68
 12. Kaliope i krzemieniecki Kwyntylian ― o epickich inklinacjach ks. A. Osińskiego, [w:] W kręgu Kaliope. Epika w dawnej literaturze polskiej i jej konteksty, red. A. Oszczędna, J. Sokolski, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2010, s. 289-303
 13. Wyparte warianty leksykalne, czyli o "głowie brokolego", „Poradnik Językowy” 2010, z. 10, s. 91-95
 14. Wespół w zespół, czyli o ewolucji semantycznej i łączliwościowej formacji i teamów, „Poradnik Językowy” 2010, z. 9, s. 88-92
 15. Kosmopolityzujące kalki – normatywne aspekty funkcjonowania kalk składniowych w polszczyźnie, „Poradnik Językowy” 2010, z. 6, s. 15-35
 16. Leksykograficzne egzemplum. Sposoby wykorzystania cytatów i kolokacji w polskich słownikach słownikach ogólnych, [w:] Słowa ― kładki, na których spotykają się ludzie różnych światów, red. I. Burkacka, R. Pawelec, D. Zdunkiewicz-Jedynak, Zakład Graficzny Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010, s. 111-126
 17. Trochę o pierniku, trochę o wiatraku, czyli - co ma wiatr do wełny, „Poradnik Językowy” 2010, z. 8, s. 92-96
 18. Wilk w owczej skórze, czyli o modnym pseudogalicyzmie, „Poradnik Językowy” 2010, z. 7, s. 86-91
 19. Miszmasz, czyli kogel-mogel III, „Poradnik Językowy” 2010, z. 5, s. 73-78
 20. Peryferia w centrum uwagi, „Poradnik Językowy” 2010, z. 4, s. 105-110
 21. Kto lepiej parzy kawę? Kawiarka czy barista?, „Poradnik Językowy” 2010, z. 3, s. 97-100
 22. O aspiracjach niektórych par wyrazowych, „Poradnik Językowy” 2010, z. 2, s. 97-100
 23. Konsultacje w sprawie konsultantów, „Poradnik Językowy” 2009, z. 10, s. 79-83
 24. Konkurencja generacji i pokoleń, „Poradnik Językowy” 2009, z. 9, s. 85-89
 25. Pozytywnie o negacji, „Poradnik Językowy” 2009, z. 8, s. 103-107
 26. Nieco zawiła historia nazw historycznych, „Poradnik Językowy” 2009, z. 6, s. 70-73
 27. Nieokreśloności bez liku, „Poradnik Językowy” 2009, z. 6, s. 74-79
 28. Markowski A., Rudnicka E., Dwugłos w sprawie kultury języka polskiego dziś, [w:] Język żyje. Rzecz o współczesnej polszczyźnie, red. K. Ożóg, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2009, s. 11-26
 29. Der Anteil der Umgangssprache an der jüngsten Lexik der polnischen Sprache, [w:] Neue Zeiten - neue Wörter - neue Wörterbücher. Beiträge zur Neologismenlexikografie und –lexikologie, red. E. Worbs, Peter Lang Press, Frankfurt a. M. 2009, s. 69-101
 30. »Gdzie mnóstwo przygotowań, tam nic z dyjalogu« – wybrane prace z wileńskiego okresu pracy księdza Alojzego Osińskiego („Żywoty biskupów wileńskich”, „Autorowie Polscy”), [w:] „Acta Historica Universitatis Klaipedensis XVI. Baltijos regiono istorija ir kultūra: Lietuva ir Lenkija. Politinė istorija, politologija, filologia”, red. R. Sliužinskas, Klaipedos Universiteto Baltijos Regiono Istorijos ir Archeologijos Institutas, Klaipėda 2008, s. 171-185
 31. Does a social-economic EU integration require as well a linguistic integration? – The position of national languages in a hierarchy of cultural values in European Union, „Psychology of Language and Communication” 2007, vol. 11, no. 2, s. 65-81
 32. Potrzeby oceny normatywnej współczesnego języka polskiego a warsztat współczesnego językoznawcy normatywisty, [w:] Język polski jako narzędzie komunikacji we współczesnym świecie, red. J. Mazur, M. Rzeszutko-Iwan, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowkiej, Lublin 2007, s. 57-67
 33. O kryteriach oceny poprawności językowej i ich roli w warsztacie współczesnego językoznawcy normatywisty, „Przegląd Humanistyczny” 2007, nr 3, s.111-120
 34. Retoryka w dziejach słownikarstwa na przykładzie dawnej leksykografii polskiej ― zarys recepcji, [w:] Na językoznawczych ścieżkach. Prace ofiarowane Profesorowi Jerzemu Podrackiemu, red. A. Mikołajczuk, R. Pawelec, Wydawnictwo Naukowe „Semper”, Warszawa 2007, s. 225-231
 35. Stosowanie nowych metod leksykograficznych w odniesieniu do słowników współczesnych i dawnych, [w:] Bibliologia: problemy badawcze nauk humanistycznych, red. D. Kuźmina, Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Warszawa 2007, s. 262-273
 36. O powstaniu „Prac Filologicznych” w kontekście dziewiętnastowiecznej prasy językoznawczej – z listów Adama A. Kryńskiego do Jana Karłowicza w okresie 1879-1887, „Poradnik Językowy” 2006, z. 10, s. 111-119
 37. O dziewiętnastowiecznym rękopisie „Bogactw mowy polskiej” autorstwa Alojzego Osińskiego z perspektywy XXI w., „Prace Filologiczne” 2006, t. LI, s. 353-378
 38. Eponimizmy versus eponimy. Eponimizmy jako efekt mechanizmu apelatywizacji eponimów, [w:] Onimizacja i apelatywizacja, red. Z. Abramowicz, E. Bogdanowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2006, s.185-199
 39. Recepcja mechanizmów myślenia argumentacyjnego w mikrostrukturze opracowań leksykograficznych, „Forum artis rhetoricae” 2005, t. I: Retoryka i argumentacja, nr 1-2 (3-4), s. 77-105
 40. Z pogranicza leksykologii i onomastyki. Przyczynek terminologiczny, „Prace Filologiczne” 2005, t. L, s. 99-124
 41. Eponymical lexical items as the object of translation, „Bісник Сумского державного університету”, серія „Філологічні науки” N°4(63) 2004, s. 154-161
 42. Główne problemy związane z opisem znaczeń przenośnych w słownikach na przykładzie współczesnej leksykografii polskiej, „Prace Filologiczne” 2003, t. XLVIII, s. 391-415
 43. Znaczenia wyrazów – przegląd i charakterystyka typów, kwestie wątpliwe, „Przegląd Humanistyczny” 2003, nr 2, s. 97-112
 44. Sposoby opisu znaczeń i użyć przenośnych różnych jednostek leksykalnych w „Słowniku języka polskiego” pod red. M. Szymczaka, cz. II, „Poradnik Językowy” 2000 z. 4, s. 5-21.
 45. Sposoby opisu znaczeń i użyć przenośnych różnych jednostek leksykalnych w „Słowniku języka polskiego” pod red. M. Szymczaka, cz. I, „Poradnik Językowy” 2000 z. 3, s. 2-18.
 46. Strzałecki A., Rudnicka E., Reprezentacje poznawcze tekstu literackiego i reklamowego. Twórca i odbiorca jako uczestnicy procesu komunikacyjnego, [w:] Percepcja reklamy. Zagadnienia psychologiczne, red. A. Strzałecki, Wydawnictwo Akademii Teologii Katolickiej, Warszawa 1998, s. 254-295
 47. Semantyka dzieła literackiego: twórca i odbiorca jako uczestnicy przeżycia estetycznego, seria Akta Collegium Invisibile, Warszawa 1998, z. 4

Wydawnictwa zbiorowe

 1. Ćwiczenia ze stylistyki, red. naukowy D. Zdunkiewicz-Jedynak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010 (autorski rozdział Styl urzędowy i jego gatunki z ćwiczeniami, kluczem i komentarzami, s. 243-262 i 522-549, współautorstwo rozdziału Analiza stylistyczna tekstu. Stylistyczna wartość środków językowych z ćwiczeniami, kluczem i komentarzami, s. 26-69 i 347-385)
 2. Worbs E., Markowski A., Meger A. unter Mitarbeit von Pawelec R., Rudnicka E., Polnisch-deutsches Wörterbuch der Neologismen. Neuer polnischer Wortschatz nach 1989, Harrassowitz Verlag Press, Wiesbaden 2007
 3. Nauka o języku. Encyklopedia szkolna WSiP, red. A. Markowski, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2006 (artykuły hasłowe z zakresu działu: Leksykologia i leksykografia włączone do encyklopedii, 56 haseł o objętości 4,3 arkusza wydawniczego)
 4. Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, red. K. Kłosińska, Felberg SJA Press, wyd. I Warszawa 2001, wyd. II rozszerzone Warszawa 2004 (kilka rozdziałów z ćwiczeniami gramatycznymi i leksykalnymi wraz z kluczem, s. 59-63, 69-73, 130-137, 190-194, 200-203, 270-275)
 5. Wielki słownik wyrazów obcych i trudnych A. Markowskiego i R. Pawelca, Wydawnictwo Wilga, Warszawa 2001 (kilkaset artykułów hasłowych o łącznej objętości ok. 3-4 arkuszy autorskich).
 6. Nowy słownik poprawnej polszczyzny, red. A. Markowski, Warszawa 1999 (kilkaset artykułów hasłowych o łącznej objętości ok. 5 arkuszy autorskich)

Redakcja

 1. Wybryki leksyki, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2006 (dodatek do „Poradnika Językowego” 2006 z. 4)

Sprawozdania

 1. Olejniczak M., Rudnicka E., Sadecka-Makaruk M., III Forum Kultury Słowa (w Białymstoku) – sprawozdanie, „Poradnik Językowy” 2000 z. 1, s. 43-51

Inne

 1. Lingwisytyczne lapidarium – cykl felietonów językowych, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2004-2006, http://www.wuw.uw.edu.pl/index.php?tresc=wybryki_archiwum:
  • Z historii designu...
  • Weduta z pograniczami miastomanii
  • Traktat o metodycznym działaniu
  • Zwierzoczłekoupiór? ― Człekozwierzograt!
  • Boski zamęt
  • Koncert życz
  • Czy Irka ma cuś z ogunem? Czyli o postępach w edukacji na wesoło
  • Słownikowe signa temporis
  • Didaskalia z lekką nutką dekadencji, czyli Co to ja chciałem...?
  • Oskar i dzieci
  • Jaki jest Mikołaj
  • Alchemia słowa
 2. Tematy konkursowe na zawody Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, http://www.olijp.p9.pl
  • Zagadnienia łączliwości leksykalnej wyrazów (2010) 
  • Nazwy własne (2010)
  • Jednostki zapożyczone w języku polskim (2010)
  • Polska ortografia i interpunkcja (2010)
  • Dałby Bóg, żeby buk nie wpadł w Bug!” :) Naruszanie norm ortograficznych oraz zmiany we współczesnej pisowni w perspektywie historii polskiej ortografii (2009)
  • Troska o język narodowy dawniej i dziś (2008)
  • Nowe zjawiska językowe i literackie w Internecie (2007)
  • „A imię jego będzie…” – dawne i współczesne zjawiska w obrębie wybranych typów antroponimów (imiona, przezwiska, pseudonimy) (2006)
  • Życie wyrazów: zmiany znaczeniowe w języku (2005)
 3. Od Murmeliusza do współczesności. Dykcjonarze i słowniki, „Kujon Polski” 2004 nr 127 (dodatek do”Gazety Wyborczej” nr 280.4691 z dnia 30 XI 2004)
 4. Kulturowy polor. Nasz język giętki – zestaw tablic tematycznych do Słownika wyrazów obcych i trudnych R. Pawelca i Słownika ortograficznego W. Wichrowskiej, Wydawnictwo Wilga, Warszawa 2003, 16 ss.