Udział w konferencjach

Ewa Rudnicka
fot. Wojciech Robakowski, www.robakowskistudio.pl

Konferencje i seminaria międzynarodowe

23-26 V 2013 Warszawa
Our Mythical Childhood… Classics and Children’s Literature between East and West, organizator – Wydział „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego, LOEB Classical Library Foundation, Fundacja „Instytut Artes Liberales"
referat pt. Reception of Classical Antiquity in Children’s and Teenage Lexicography
12-14 V 2011 Białystok
Pogranicza, kresy wschód a idee Europy, organizator – Uniwersytet w Białymstoku, Zakład Badań Interdyscyplinarnych i Porównawczych, Międzynarodowe Stowarzyszenie Białostoczan
referat pt. Kresowe ambicje leksykograficzne w XIX w. Założenia metodologiczne do zbioru bogactw mowy polskiej
8-13 XII 2008 Warszawa
Elity, debata publiczna i reformy szkolnictwa wyższego, organizator – Uniwersytet Warszawski, Instytut Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales”
wystąpienie w debacie na temat rozwoju idei Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych
27 IX 2008 Warszawa
Warsztaty słownikowe ukraińsko-polskie – Międzynarodowa Szkoła Humanistyczna Europy Środkowej i Wschodniej, Uniwersytet Warszawski, Instytut Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales”
          wykład pt. Współczesne projekty leksykograficzne w Polsce
3-10 XII 2007 Warszawa
Tożsamość – Wolność – Suwerenność sesja naukowa z okazji XV-lecia Ośrodka Badań nad Tradycją Antyczną w Polsce i Europie Środkowowschodniej, organizator – Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną w Polsce i Europie Środkowowschodniej
wystąpienie w dyskusji panelowej pt. Międzynarodowa Szkoła Humanistyczna Europy Środkowej i Wschodniej – Dziedzictwo Pierwszej Rzeczypospolitej jako przedmiot dialogu wielokulturowego
8-10 VI 2006 Kłajpeda
History and Culture of Baltic Region: Lithuania and Poland, organizator – Uniwersytet w Kłajpedzie, Instytut Historii i Archeologii Regionu Morza Bałtyckiego
referat pt. „Gdzie mnóstwo przygotowań, tam nic z dyjalogu“ – wybrane prace księdza Alojzego Osińskiego z wileńskiego okresu pracy („Żywoty biskupów wileńskich”, „Słownik pisarzów polskich”)
21 V – 1 VI 2006 Kijów
Obrazy Kijowa sesja historyczna Międzynarodowej Szkoły Humanistycznej Europy Środkowej i Wschodniej, organizator – Akademia Kijowsko-Mohylańska oraz Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną w Polsce i Europie Środkowowschodniej
16-18 V 2006 Lwów
ХV Міжнародний славістичний колоквіум: літературознавство, історія, культура слов’янських народів, літературні зв’язки, organizator – Львівський національний університет імені Івана Франка, історичний факультет, кафедра історії словянських країн, Інститут славістики
referat pt. Kатастрофа під знаком Великого Синтезу – річ про амбіції ксендза Алоїза Осіньского (XIX в.)
8-10 XII 2005 Germersheim
Internationales Symposium zur Neologismenlexikographie Neue Zeiten – neue Wörter – neue Wörterbücher, organizator – Institut für Slavistik des Fachbereichs Angewandte Sprach- und Kulturwissenschaft der Johannes Gutenberg-Universität Mainz in Germersheim
referat pt. Udział potocyzmów w najnowszej leksyce języka polskiego
8-10 IX 2004 Białowieża
XIV Międzynarodowaj Konferencja Onomastyczna Onomastyka u progu nowego wieku. Onimizacja i apelatywizacja. Globalizacja a systemy onimiczne mniejszości narodowych. Systemy onimiczne na pograniczach, organizator – Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu w Białymstoku oraz Komisja Onomastyczna Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk
referat pt. Eponimizmy versus eponimy. Eponimizmy jako efekt mechanizmu apelatywizacji eponimów
18-21 V 2004 Sumy
V Miжнароднoї науково-методичної конференції Методологічні проблемі сучасного перекладу, organizator – Сумський державний університет
referat pt. The eponymical lexical items as the object of translation
13-15 X 2003 Warszawa
The Rhetoric II. Public Deliberation and Strong Democracy in Poland and South Africa Two Rhetorical Models for Participatory Citizenship in Post-totalitarian Cultures, sesja retoryczna Międzynarodowej Szkoły Humanistycznej Europy Środkowej i Wschodniej, organizator – Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną
8-11 X 2003 Kazimierz Dolny
The Rhetoric I. Patterns of Eloquence in Central and Eastern Europe from 15th to 21st Century, sesja retoryczna Międzynarodowej Szkoły Humanistycznej Europy Środkowej i Wschodniej, organizator – Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną
referat pt. Retoryka w dziejach słownikarstwa na przykładzie dawnej leksykografii polskiej – zarys recepcji

Konferencje i seminaria krajowe

9-10 IV 2019 Warszawa
Autodestrukcja II. Sytuacje graniczne we współczesnej kulturze, organizator – Wydział „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego przy współudziale Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego
referat pt. Samobójstwo w starym stylu – o nazywaniu aktu samobójczego w polszczyźnie i notatkach prasowych z okresu I wojny światowej
4-5 XII 2018 Kraków
V Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa z cyklu Dialog z Tradycją pt. Dziedzictwo antyczne i biblijne dziś. Język – kultura - media, organizator – Katedra Lingwistyki Kulturowej i Komunikacji Społecznej oraz Katedra Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie
referat pt. Z Parnasu na Helikon – mitologiczne i realistyczne interferencje konotacyjne na przykładzie procesów apelatywizacji wybranych nazw miejscowych
19-20 III 2018 Lublin
Trwałość i Zmienność w Języku II Polszczyzna stulecia, organizator – Katedra Języka Polskiego IFP Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Towarzystwo Naukowe KUL
referat pt. Gdy rodziła się Niepodległa, ginął Duch języka – szkic o starciu się Ducha języka z normą i początkach polskiej normatywistyki
6-7 XI 2017 Kielce
Naukowe badanie normy współczesnej polszczyzny, organizator – Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego
referat pt. Kilka słów o tym, co pozanormatywne, czyli o żywotności błędów i ich definiowaniu
11-13 X 2017 Olsztyn
XI Forum Kultury Słowa Nazwy własne w języku i społeczeństwie, organizator – Rada Języka Polskiego przy Prezydium PAN, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Fundacja PRO.PL, Instytut Polonistyki i Logopedii
referat pt. Mitologiczne nazwy własne jako źródło dawnych i nowych jednostek eponimicznych
14-17 XI 2016 Warszawa
Człowiek w sytuacji – ujęcie multidyscyplinarne, organizator – Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Uniwersytet Humanistycznospołeczny
referat pt. Słownik – refleksje nad sytuacją zadaniową
22-23 IX 2016 Warszawa
VI Glosa do Leksykografii Między teorią a  praktyką. Metody współczesnej leksykografii, organizator – Uniwersytet Warszawski, Instytut Języka Polskiego oraz Towarzystwo Kultury Języka
referat pt. Kategoria stylu w badaniach metaleksykograficznych
16-18 III 2016 Kraków
Język III Tysiąclecia IX Style komunikacyjne, organizator – Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej „Tertium”
referat pt. Style komunikacyjne w polskiej leksykografii i uwarunkowania zmian w tym zakresie na wybranych przykładach
25-26 XI 2014 Warszawa
Etyka słowa, organizator – Instytut Polonistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Obserwatorium etyki słowa i Towarzystwo Kultury Języka
referat pt. Stereotypy mieszkają w języku. Czy to etyczne?
18-19 IX 2014 Warszawa
V Glosa do Leksykografii, organizator – Uniwersytet Warszawski, Instytut Języka Polskiego oraz Towarzystwo Kultury Języka
referat pt. Istotne zmiany w polskiej metaleksykografii
21-22 IX 2013 Warszawa
IV Glosa do Leksykografii, organizator – Uniwersytet Warszawski, Instytut Języka Polskiego oraz Towarzystwo Kultury Języka
referat pt. Słownik Tadeusza Lehra-Spławińskiego jako ważny tekst kultury
15-16 IX 2011 Warszawa
III Glosa do Leksykografii, organizator – Uniwersytet Warszawski, Instytut Języka Polskiego
referat pt. Marginalia tytułologiczne – o języku mowie S.B. Lindego i A. Osińskiego
7-9 VI 2010 Poznań
Głupota w zwierciadle humanistyki, organizator – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Instytut Filologii Polskiej i Stowarzyszenie "Nowa Humanistyka"
referat pt. Czy głuchy jest głupi? – porównawcza analiza semantyczna leksemów
7 I 2010 Warszawa
referat pt. Kosmopolityzujące kalki – normatywne aspekty funkcjonowania kalk językowych w polszczyźnie – Uniwersytet Warszawski, Instytut Języka Polskiego
17-19 XI 2008 Wrocław
W kręgu Kaliope. Epika w dawnej literaturze polskiej i jej konteksty, organizator – Uniwersytet Wrocławski, Instytut Filologii Polskiej
referat pt. Kaliope i krzemieniecki Kwintylian – o epickich inklinacjach księdza A. Osińskiego
10 XII 2007 Warszawa
Kultura języka w szkole, organizator – Uniwersytet Warszawski, Towarzystwo Kultury Języka
referat pt. Zagadnienia kulturalnojęzykowe jako przedmiot refleksji i dociekań oraz kryterium oceny uczestników Olimpiady Literatury i Języka Polskiego
16-17 X 2007 Łańcut
Silva rerum. Rzecz o współczesnej polszczyźnie, organizator – Uniwersytet Rzeszowski, Instytut Filologii Polskiej
referat pt. Dwugłos w sprawie kultury języka polskiego dziś – referat wspólnie z prof. dr. hab. Andrzejem Markowskim
16-17 I 2007 Warszawa
I Ogólnopolska Konferencja Bibliologia a warsztat badawczy nauk humanistycznych i społecznych, Uniwersytet Warszawski, Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych
referat pt. Stosowanie nowych metod leksykograficznych w odniesieniu do słowników współczesnych i dawnych
16-18 X 2006 Lublin
Język polski jako narzędzie komunikacji we współczesnym świecie, organizator – Centrum Języka i Kultury Polskiej, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” Oddział w Lublinie, Senat Rzeczypospolitej Polskiej
referat pt. Potrzeby oceny normatywnej współczesnego języka polskiego a warsztat pracy językoznawcy normatywisty
17-18 XI 2005 Warszawa
I Ogólnopolska Konferencja Leksykograficzna Z dziejów słownictwa języka polskiego. Glosa do dziejów leksykografii polskiej, organizator – Uniwersytet Warszawski, Zakład Historii Języka Polskiego i Dialektologii, Pracownia Językoznawstwa Stosowanego oraz Towarzystwo Kultury Języka
referat pt. O dziewiętnastowiecznym rękopisie „Bogactw mowy polskiej” autorstwa Alojzego Osińskiego z perspektywy XXI w.
18-19 II 2005 Warszawa
IV Konferencja Retoryczna Retoryka i problemy argumentacji, organizator – Polskie Towarzystwo Retoryczne oraz Uniwersytet Warszawski, Pracownia Badań Historii i Teorii Retoryki w Instytucie Literatury Polskiej
referat pt. Recepcja mechanizmów myślenia argumentacyjnego w mikrostrukturze opracowań leksykograficznych
25-27.04.2002 Poronin
I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Język – Literatura – Dydaktyka, organizator – Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Katedra Komunikacji Językowej i Katedra Literatury Porównawczej
referat Główne problemy związane z opisem znaczeń przenośnych w słownikach na przykładzie współczesnej leksykografii polskiej

Inne wystąpienia

28 XI 2019
Uniwersytet Warszawski, zebranie naukowe Laboratorium Semiotycznego
referat pt. Co nam zostało z nienawistnych klątw? – mowa nienawiści we współczesnych polskich przekleństwach formulicznych
28 V 2018
Uniwersytet Warszawski, zebranie naukowe Laboratorium Semiotycznego
referat pt. Skąd się wzięła norma i gdzie straszy Duch języka? – przyczynek do początków polskiej normatywistyki językowej
15 III 2018
Uniwersytet Wileński, wykład dla nauczycieli języka polskiego pracujących z olimpijczykami podczas etapu centralnego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego poza granicami Polski
referat pt. Etyka języka
7 I 2010
Uniwersytet Warszawski, zebranie naukowe Instytutu Języka Polskiego,
referat pt. Kosmopolityzujące kalki – normatywne aspekty funkcjonowania kalk składniowych w polszczyźnie
3 IV 2008
Uniwersytet Warszawski, spotkanie naukowe Laboratorium Leksykograficznego ks. Alojzego Osińskiego,
prowadzenie kolokwium z udziałem prof. dr. hab. Jerzego Axera i prof. dr. hab. Jerzego Bralczyka pt. Dialogi bez jeżenia
26 XI 2007
Polska Akademia Nauk, posiedzenie plenarne Rady Języka Polskiego,
referat wspólnie z prof. dr. hab. Andrzejem Markowskim pt. Dwugłos w sprawie kultury języka polskiego dziś
22 II 2007
Uniwersytet Warszawski, zebranie naukowe Instytutu Języka Polskiego,
referat pt. O kryteriach oceny poprawności językowej i ich roli w warsztacie współczesnego językoznawcy normatywisty
16 XI 2006
Uniwersytet Warszawski, zebranie naukowe Instytutu Języka Polskiego,
referat pt. Listy o „Pracach” – korespondencja Adama A. Kryńskiego na temat powstania „Prac Filologicznych”
24 III 2006
Uniwersytet Warszawski, spotkanie naukowe Laboratorium Leksykograficznego ks. Alojzego Osińskiego,
referat pt. O Cattelowskiej teorii osobowości i prototypowym słownikarzu
8 XI 2005
Uniwersytet Warszawski, spotkanie naukowe Laboratorium Leksykograficznego ks. Alojzego Osińskiego,
referat pt. Odkrywanie bogactw dawnej mowy polskiej – rękopisy słownika Alojzego Osińskiego w Bibliotece Naukowej Ukraińskiej Akademii Nauk im. W. Stefanyka we Lwowie
18 XI 2004
Uniwersytet Warszawski, zebranie naukowe Instytutu Języka Polskiego,
referat pt. Z pogranicza leksykologii i onomastyki. Przyczynek terminologiczny
28 XI 2002
Uniwersytet Warszawski, zebranie naukowe Zakładu Leksykologii i Kultury Języka,
referat pt. Znaczenia wyrazów – przegląd i charakterystyka typów, kwestie wątpliwe